DigiKala > COOKIES

COOKIE REGLER

BekendtgĂžrelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr1)

I medfĂžr af § 9 og § 81, stk. 2, i lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester fastsĂŠttes:

FormÄl og anvendelsesomrÄde

§ 1. BekendtgĂžrelsens formĂ„l er at beskytte slutbrugere mod uretmĂŠssig lagring af oplysninger eller opnĂ„else af adgang til oplysninger, der allerede er lagret, i slutbrugerens terminaludstyr.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgĂžrelse forstĂ„s ved:

1) Terminaludstyr:

  Et produkt eller en relevant komponent heri, der muliggĂžr kommunikation, og som er beregnet til at blive direkte eller indirekte tilsluttet nettermineringspunkter i offentlige elektroniske kommunikationsnet.

2) Slutbruger:

  Bruger af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som ikke pĂ„ kommercielt grundlag stiller de pĂ„gĂŠldende elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til rĂ„dighed for andre. Definitionen omfatter ogsĂ„ tjenestemodtagere.

3) Informations- og indholdstjeneste:

  Enhver form for elektronisk tilrĂ„dighedsstillelse af information eller indhold, som andre slutbrugere fĂ„r adgang til via elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester pĂ„ grundlag af en individuel anmodning herom.

4) Tjenester i informationssamfundet (informationssamfundstjenester):

  Enhver tjeneste, der har et kommercielt sigte, og som leveres online (ad elektronisk vej over en vis distance) pĂ„ individuel anmodning fra en tjenestemodtager.

5) Tjenesteyder:

  En fysisk eller juridisk person, som leverer en informationssamfundstjeneste.

6) Juridisk person:

  Aktie-, anparts- og andelsselskaber, interessentskaber, foreninger, fonde, kommuner, regioner og statslige myndigheder m.v.

7) Tredjepart:

  En fysisk eller juridisk person, der foranstalter lagring af oplysninger eller opnĂ„else af adgang til oplysninger, der allerede er lagret, i en slutbrugers terminaludstyr via en informations- og indholdstjeneste, som den pĂ„gĂŠldende fysiske eller juridiske person ikke er udbyder af.

8) Samtykke:

  Enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse, hvorved slutbrugeren indvilliger i, at der lagres oplysninger eller opnĂ„s adgang til allerede lagrede oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr.

Stk. 2. Definitionerne i stk. 1, nr. 2 og 3, skal forstĂ„s i overensstemmelse med gĂŠldende definitioner i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og regler fastsat i medfĂžr heraf.

Lagring af eller adgang til oplysninger i terminaludstyr

§ 3. Fysiske eller juridiske personer mĂ„ ikke lagre oplysninger eller opnĂ„ adgang til oplysninger, der allerede er lagret, i en slutbrugers terminaludstyr eller lade tredjepart lagre oplysninger eller opnĂ„ adgang til oplysninger, hvis slutbrugeren ikke giver samtykke hertil efter at have modtaget fyldestgĂžrende information om lagringen af eller adgangen til oplysningerne.

Stk. 2. Information, jf. stk. 1, er fyldestgĂžrende, nĂ„r den som minimum

1) fremstĂ„r i et klart, prĂŠcist og letforstĂ„eligt sprog eller tilsvarende billedskrift,

2) indeholder oplysning om formĂ„l med lagringen af eller adgangen til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr,

3) indeholder oplysninger, der identificerer enhver fysisk eller juridisk person, der foranstalter lagringen af eller adgangen til oplysningerne,

4) indeholder en umiddelbart tilgĂŠngelig adgang for slutbrugeren til at afslĂ„ samtykke eller tilbagekalde samtykke til lagringen af eller adgangen til oplysninger samt en klar, prĂŠcis og letforstĂ„elig vejledning om, hvordan slutbrugeren anvender en sĂ„dan adgang og

5) er umiddelbart tilgĂŠngelig for slutbrugeren ved samlet og tydeligt at blive meddelt denne. Desuden skal information, nĂ„r der sker lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr igennem en informations- og indholdstjeneste, vĂŠre vedvarende tilgĂŠngelig for slutbrugeren ved en direkte og tydeligt markeret adgang pĂ„ den pĂ„gĂŠldende informations- og indholdstjeneste.

§ 4. Uanset § 3 kan fysiske eller juridiske personer lagre oplysninger eller opnĂ„ adgang til oplysninger, der allerede er lagret, i en slutbrugers terminaludstyr, hvis

1) lagringen af eller adgangen til oplysninger alene sker med det formĂ„l at overfĂžre kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet, eller

2) lagringen af eller adgangen til oplysninger er pĂ„krĂŠvet for at sĂŠtte tjenesteyderen af en informationssamfundstjeneste, som slutbrugeren udtrykkelig har anmodet om, i stand til at levere denne tjeneste.

Stk. 2. Lagring af eller adgang til oplysninger i en slutbrugers terminaludstyr er pĂ„krĂŠvet, jf. stk. 1, nr. 2, hvis lagringen af eller adgangen til oplysninger er en teknisk forudsĂŠtning for at kunne levere en tjeneste, der fungerer i overensstemmelse med tjenestens formĂ„l.

Straffebestemmelser

§ 5. Med bĂžde straffes den, der overtrĂŠder § 3.

Stk. 2. Der kan pĂ„lĂŠgges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

IkrafttrĂŠden

§ 6. BekendtgĂžrelsen trĂŠder i kraft den 14. december 2011.

Vare har lagt i kurven
X